– připravované

_

Komiks: umění, žánr, médium, kód

Martin Foret

Publikace je pokusem o analýzu způsobů, jimiž se o komiksu nejčastěji mluví, resp. domýšlením důsledků jednotlivých konceptualizací, jichž je (nejen) v odborné literatuře ve vztahu ke komiksu užíváno. Uvažování o komiksu jakožto o (devátém) umění, (literárním) žánru či (svébytném) médiu tak přestavuje nejen tři hlavní rétorické (či spíše diskursivní) strategie, v jejichž intencích je problematika komiksu traktována, ale zároveň i hlavní tři oddíly publikace, která si jako cíl klade jejich ověření, prověření jejich adekvátnosti a nosnosti. Pro teoretickou reflexi komiksu je pak nezbytné zjistit, co vlastně tyto kategorie o komiksu říkají a co znamenají pro jeho popis a analýzu. Těmto třem identifikovaným obecným pojmům, resp. způsobům uvažování (obecně a zjednodušeně: estetickému či uměnovědnému, literárněvědnému a mediologickému či komunikačnímu) jsou věnovány hlavní části textu. Jelikož analýza uvedených tří konceptuálních rámců ukazuje, že vnímání komiksu jakožto umění, žánru a média není adekvátní a v intencích teorie nosné, neboť nedokáže postihnout specifičnost zkoumaného předmětu, je následně přistoupeno k návrhu čtvrté a poslední, vlastní konceptualizace tohoto fenoménu a to prostřednictvím (sémiotického) pojmu kód, která se zdá být vhodná k adekvátnímu popisu specifik komiksu.

(knihu je připravována k vydání ve Vydavatelství Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci)